Agenda evidencie obalov

Vychádza zo zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a k nemu príslušných vykonávacích vyhlášok MŽP SR. Pomocou modulu Obaly môžete do programu zapisovať obaly uvádzané na trh a množstvo odpadov z týchto obalov.