Agenda evidencie odpadov

Priebežná evidencia odpadov podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a jeho vykonávacích predpisov.