Softvér pre sklad, odpady a obaly

Súlad s legislatívou

Poskytujeme aktualizáciu programu pre udržanie súladu s platnou legislatívou

Moderné technológie

Systém staviame na frameworku .NET s databázou Microsoft SQL

Odborná podpora

Prevádzkujeme vlastnú užívateľskú podporu k programu i legislatíve

Centrum informácií na inisoft.sk/ci

Moduly

Informačný systém ENVITA je modulárny. To znamená, že používáte program na mieru Vašej prevádzky a platíte len za funkcie, ktoré skutočne využijete.

Prehliadnite si, aká zostava je pre Vás ideálna!

Ak máte záujem,

ENVITA

Evidencia subjektov

Vlastné aj partnerské subjekty na jednom mieste. Firmy, obce, fyzické osoby aj zahraničné subjekty sú základom správnej evidencie. Na uľahčenie vyplňovanie údajov dodávame celou radu číselníkov.

ENVITA

Užívateľské nastavenie pre každého

Databázová architektúra umožňuje lokálnu a predovšetkým sieťovú inštaláciu. Preto s rovnakými dátami môže pracovať niekoľko užívateľov súčasne pod vlastnými účty. Každý užívateľ si môže program prispôsobiť, ale tiež môže mať nastavené obmedzenia.

Modul Odpady

Agenda evidencie odpadov

Priebežná evidencia odpadov podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a jeho vykonávacích predpisov.

Modul Odpady

Evidenčné listy a oznamenia

Tlačova zostava Evidenčného listu odpadu, oznamenie o zbere alebo výkupe odpadu a ďalšie ohlasovacie výkazy ľahko vytlačíte z priebežnej evidencie

Modul Odpady

Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladanie s ním

Ohlásenie o produkcii a nakladaní s odpadmi sa odovzdáva vždy k 28. februáru nasledujúceho roku na jednotlivé Okresné úrady.

Modul Odpady

Katalóg odpadov

Obsahuje všetky potrebné číselníky (katalóg odpadov, kódy činností, kódy nakladania, číselník miest).

Modul Odpady

Hromadné operácie

Doplňujúci modul Hromadné operácie, ktorý je určený najmä pre firmy, ktoré často vykonávajú úpravu väčšieho počtu záznamov, hromadne generujú priebežnú evidenciu partnerským organizáciám, pracujú s veľkým množstvom dát.

Modul Odpady

Hromadné generovanie partnerskej evidencie

Pre automatické vytvorenie partnerskej evidencie môžete z dávky prevzatia odpadu od partnera vytvoriť partnerovi evidenčný list s dávkou vzniku a odovzdania odpadu.

Modul Odpady

Obchodník a sprostredkovateľ

Rozšírenie, ktoré Vám umožní v priebežnej evidencii odpadov využiť aj kódy činností O a S v kombinácii s kódmi nakladania OO a OS.

Modul Obaly

Agenda evidencie obalov

Vychádza zo zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a k nemu príslušných vykonávacích vyhlášok MŽP SR. Pomocou modulu Obaly môžete do programu zapisovať obaly uvádzané na trh a množstvo odpadov z týchto obalov.

Modul Obaly

Výrobky

Automatické generovanie evidencie obalov iba zadaním množstva výroby!

Modul Obaly

Ohlásenie o obaloch uvedených na trh alebo do obehu

Z vytvorenej evidencie môžete vytlačiť ročné Ohlásenie o obaloch uvedených na trh alebo do obehu v Slovenskej republike, plnenie záväzných limitov zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov a Ohlásenie o zbere odpadov z obalov.

Modul Obaly

Ročné Ohlásenie o obaloch

Možnosť tlače ročného ohlásenia o obaloch uvedených na trh alebo do obehu na základe zadaných údajov.

Modul Sklad

Skladové položky

Aké položky budete na sklade evidovať je len na vás. Zvoľte si, či sa jedná o materiál či odpad, nastavte cenu a začnite evidovať. V prevádzke potom oceníte súhrnné tlačové zostavy ako napríklad aktuálny stav položiek na sklade s ich finančnou hodnotou.

Modul Sklad

Skladové pohyby

Evidencia skladových dokladov príjmu, výdaja, výkupu a predaja od fyzických i právnických osôb. S podporou hotovostných aj bezhotovostných platieb vrátane nákupu a predaja v režime PDP.

Modul Sklad

Interné skladové pohyby

Zmena druhu skladových zásob pre inventúru.

Modul Sklad

Nastaviteľné číselné rady

Sami rozhodnite o podobe číslovanie vašich skladových a obchodných dokladov nastavením číselných rád vášho skladu.

Modul Sklad

Uzávierka skladu a pokladne

Uzávierka skladu alebo pokladne chránená heslom, aby nedošlo k nechceným úpravám predošlého obdobia.

Modul Sklad

Fakturácia

Tvorba faktúr v elektronickej podobe k jednotlivým skladovým dokladom.

Modul Sklad

Pokladňa

Evidencia platieb k hotovostným skladovým dokladom + príjmy a výdaje do pokladne s tlačou pokladničnej knihy.

Modul Sklad

Prehľady a tlač

Prehľady hotovostných a bezhotovostných úhrad (podpora režimu PDP). Tlač skladových a pokladničných dokladov a faktúr.

Modul Sklad

Číselník vozidel

Pre ľahšiu evidenciu skladových dokladov podľa RZ. Predvyplní uložený partnerský subjekt a táru vozidla.

Modul Sklad

Prepojenie na váhové systémy (pripravujeme)

Prepojenie s indikátorom umožní rýchlu a správnu evidenciu hmotnosti. V pripravovanej tlačovej zostave rozpisu váženie tiež nájdete identifikátor záznamu Alibi pamäti váhy.

Pripravujeme

modul Identifikačný list nebezpečného odpadu (pripravujeme)

Bezpečné prevádzkarne sa nezaobídu bez správneho označovania nebezpečných odpadov. V module ILNO si budete môcť ukladať informácie o nebezpečných vlastnostiach a tlačiť predpísaná označovania.

Pripravujeme

Export dát do štandardných tabuľkových formátov (pripravujeme)

Niektoré dáta si tiež radi porovnávame v obľúbených tabuľkových procesoroch. Preto pridáme do jednotlivých agend možnosť exportu zobrazených dát do súboru.

Pripravujeme

modul Preprava - Sprievodný list nebezpečných odpadov (pripravujeme)

K preprave nebezpečných odpadov patrí vytváranie potrebných dokladov. Pre uľahčenie práce pripravujeme tvorbu opakovane použiteľných šablón a tlačových zostáv vrátane spolupráce s modulom Odpady.

Naši zákazníci

„Program ENVITA s modulom Odpady, ktorý sme si zakúpili splnil naše požiadavky. Pracuje sa s ním veľmi dobre, je prehľadný. Nesmiem zabudnúť spomenúť ochotu podpory. Kedykoľvek zavolám, vždy sa stretnem s ochotou poradiť. Tento program by sme odporučili k používaniu aj iným firmám."

Kvačkajová Oľga - Technické služby Brezno

„ENVITA používame v našej firme už viac ako tri roky. Práca v ňom je jednoduchá. Program využívame na vedenie evidencie pre 25 spoločnstí, ktoré sú pôvodcami a evidencií držiteľa odpadu a zber odpadov našej spoločnosti. Práca s evidenciou odpadov sa mi zautomatizovala a ENVITA mi šetrí veľa času. Môžem sa spoľahnúť, že výstupy sú vždy v súlade s platnou legislatívou. Oceňujem aj operatívnosť a ochotu pri riešení akýchkoľvek problémov spojených s prácou v programe."

Tatiana Gombosová - Primeko

„S programom ENVITA som spokojný, ako pôvodca odpadu využívam jeho základnú verziu a môžem povedať, že vytvorenie ohlásenia za rok 2017 trvalo v porovnaní s rokom 2016 neporovnateľne krátky čas."

Ing. Michal Tajboš - Profi Centrum Tajboš s.r.o.

Máte záujem? Kontaktujte nás:

Zaujala Vás naša ponuka?
Napíšte nám a my sa Vám ozveme alebo si stiahnite našu informačnú brožúru!